Regulamin serwisu learnote.pl.

Usługi oferowane na platformie: https://learnote.pl świadczone są przez: learnote sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa, KRS 0000886971, NIP 5252853874, REGON 38835285300000, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł. Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: info@learnote.pl.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich learnote sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone w ramach pakietu Demo są nieodpłatne.
 3. Usługi świadczone w ramach pakietu Pro są odpłatne.
 4. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://learnote.pl. Każdy Użytkownik Platformy Learnote może nieodpłatnie pobrać niniejszy Regulamin i zachować go na swoim urządzeniu.

II. Podstawowe pojęcia

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca - learnote sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa, KRS 0000886971, NIP 5252853874, REGON 38835285300000;
 2. Usługa - świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do systemu, w celu założenia i prowadzenia przez Klienta w tym systemie własnej platformy e-learningowej służącej do nauki języków obcych przez Uczniów;
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Platforma Learnote - strona dostępna pod adresem https://learnote.pl;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która założyła konto na Platformie Learnote, akceptując postanowienia Regulaminu,
 6. Klient/Nauczyciel - podmiot, który korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę w wersji nieodpłatnej, bądź planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu Usług oferowanych przez Usługodawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę świadczenia usług z Usługodawcą,
 7. Uczeń - Użytkownik, który korzysta z Platformy Learnote w ramach treści udostępnionych przez Nauczyciela,
 8. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu usług do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Użytkownika.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom założenie konta o statusie Nauczyciela, bądź o statusie Ucznia. Użytkownik podczas rejestracji dokonuje wyboru statusu konta w zależności od zakresu, z jakiego zamierza korzystać z Platformy Learnote.
 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni usunie konto Użytkownika. Użytkownik wysyła do Usługodawcy w tym celu oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Usługodawcę, który z ważnych przyczyn może usunąć Konto Użytkownika.
 5. W przypadku zakupu Pakietu Pro i nieprzedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach przez Użytkownika, dostęp do Usługi oraz Konta w wersji przewidzianej dla Pakietu Pro zostanie zablokowany. Użytkownik nadal będzie miał jednak możliwość korzystać z Pakietu Demo.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt. 5 powyżej, Uczeń, któremu Nauczyciel udostępnił treści w okresie korzystania z Pakietu Pro, w dalszym ciągu ma możliwość korzystania z udostępnionych mu uprzednio treści przez Nauczyciela.
 7. Rejestracja jest konieczna do korzystania z Platformy Learnote i Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 8. Rejestracja jest konieczna do dokonania zakupu Usług oferowanych w pakiecie Pro.

IV. Najważniejsze informacje dotyczące zawarcia umowy

 1. Warunki realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Usługi.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 3. Umowa o świadczenie usług oferowanych w Pakiecie Demo zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usług oferowanych w Pakiecie Pro zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności i otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia złożenia zamówienia.
 5. Usługi objęte Pakietem zostaną aktywowane niezwłocznie po zawarciu umowy w ramach Konta Użytkownika.
 6. W przypadku zakupu pakietu PRO umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Płatności będą dokonywane cyklicznie, zgodnie z dotychczas wybranym przez klienta modelem płatności. Wypowiedzenie można złożyć na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
 8. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności lub w przypadku o którym mowa w ust. 7 od dnia przedłużenia umowy.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane do faktury), paragon w wersji elektronicznej lub potwierdzenie złożenia zamówienia, które zostają przesłane do Użytkownika automatycznie.

V. Zasady zakupu Usług, czyli jak kupić Usługę?

 1. Zamówienia na Usługi można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności można dokonać za pomocą:
  1. przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem serwisu paynow.pl,
  2. w przypadku płatności cyklicznej płatności będą dokonywane za pomocą karty za pośrednictwem platformy paynow.pl. Przy pierwszej płatności, Kupujący podaje dane swojej karty akceptując kwotę cyklicznej płatności. Płatność w następnych miesiącach dokonywana jest automatycznie.
 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. W celu zakupu produktów należy dokonać płatności zgodnie z instrukcjami w panelu. Przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane usługi oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia.

VI. Świadczone usługi

 1. Szczegółowy zakres każdego z pakietów oferowanych przez Usługodawcę wskazany jest przy opisie Pakietów.
 2. Uczeń może korzystać z Platformy Learnote jedynie w ramach treści stworzonych i udostępnionych przez Nauczyciela.

VII. Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest dokonanie rejestracji i utworzenie Konta Użytkownika.
 4. Aby uzyskać dostęp do Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Platforma Learnote dostosowana jest także do korzystania z niej na urządzeniach przenośnych np. tabletach czy telefonach.
 6. Korzystanie z Platformy Learnote nie wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania.
 7. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
 8. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 9. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej info@learnote.pl.
 10. Usługodawca oświadcza, iż posiada wymagane licencje w zakresie programów wspomagających działanie Platformy Learnote.

VIII. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od:

 1. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 2. umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

IX. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Usługodawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości Usługi.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Usług.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w formie pisemnej, o ile Klient wskazał ten sposób kontaktu.

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Usługodawcy, powinien poinformować Usługodawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 2. W ramach korzystania z Usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywanie reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu (m.in. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych).
 5. O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian. Jednocześnie Usługodawca informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 6. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, z którego wynika brak jego zgody na zmianę regulaminu, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 7. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
Załączniki

Załącznik nr 1 do Regulaminu - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY